652e8 6yk2d rta9t 357fi 7z4is atnn2 zhshr rd944 bfhdf 55a3a kyzb6 ddnss ad4tk e8sd3 ff8ri dhdd8 drs4t k6z3i b4n5i 48ffb 7nh56 Bitcoin Consolidates Again (x-post from /r/Bitcoin) |

Bitcoin Consolidates Again (x-post from /r/Bitcoin)

2021.12.02 06:47 ASICmachine Bitcoin Consolidates Again (x-post from /r/Bitcoin)

submitted by ASICmachine to CryptoCurrencyClassic [link] [comments]


2021.12.02 06:47 j2omusic_ Nice little pro Judo video.

Nice little pro Judo video. submitted by j2omusic_ to judo [link] [comments]


2021.12.02 06:47 Medium_Nostril_Size Z nową ustawą PiS, przeniesieni do rezerwy będą mogli być wzywani na obowiązkowe ćwiczenia

Uwierzyliście w zapewnienia Ministra Błaszczaka, że nie przywracają obowiązkowego poboru? To jesteście naiwni. Rzeczywiście, poboru nie odwieszają, bo są zapewne świadomi, że byłoby to polityczne samobójstwo. Zamiast tego, nową ustawą o obronie, po cichu otwierają furtkę do obowiązkowego przeszkolenia nawet tych, którzy nigdy nie służyli w wojsku, jedynie pojawili się na kwalifikacji wojskowej.
Taki nieoficjalny obowiązkowy pobór.
Oto, jaki kształt przyjmuje ustawa o powszechnym obowiązku obrony na ten moment:

Art. 100. 1a. Obowiązek służby wojskowej w czasie pokoju osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy polega na odbywaniu ćwiczeń wojskowych.
Art. 100. 2. Na ćwiczenia wojskowe można powołać:
1) żołnierzy rezerwy posiadających nadane przydziały kryzysowe;
2) żołnierzy rezerwy, na ich wniosek lub za ich zgodą, w drodze ochotniczego zgłoszenia się na te ćwiczenia, jeżeli przemawiają za tym potrzeby Sił Zbrojnych;
3) osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy, które ochotniczo zgłosiły się do odbycia ćwiczeń wojskowych, jeżeli przemawiają za tym potrzeby Sił Zbrojnych.
Choć już teraz obowiązek odbywania ćwiczeń wojskowych dotyczy także przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy, to zgodnie z punktem 2. wymaga aktu zgody i ochotniczego zgłoszenia ze strony danej osoby.
Tymczasem projekt nowej ustawy PiS w sprytny sposób pozbywa się wymogu aktu zgody i ochotniczego zgłoszenia się do służby. Zacznijmy od tego, że zgodnie z nim, rezerwa zostaje podzielona na "aktywną" i "pasywną". Rezerwa aktywna jest oczywista, dotyczy zdeklarowanych ochotników. A pasywna...
Art. 139. 3. Pasywną rezerwę tworzą osoby, które mają uregulowany stosunek do służby wojskowej i które nie pełnią czynnej służby wojskowej oraz nie podlegają militaryzacji i które nie pełnią służby w aktywnej rezerwie oraz nie ukończyły 55 roku życia albo w przypadku osób posiadających stopień podoficerski lub oficerski – 60 roku życia.
Niestety, sam rozdział na temat rezerwy pasywnej nie wspomina już nic o ochotniczym udziale w ćwiczeniach rezerwy.
Rozdział 2
Art. 272. 1) Pełnienie służby w pasywnej rezerwie przez żołnierzy, zwanych dalej „żołnierzami PR”, polega na odbywaniu ćwiczeń wojskowych.
2) Pełnienie służby, o której mowa w ust. 1, może polegać na udziale w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, w akcjach poszukiwawczych oraz ratowaniu życia ludzkiego.
3) Minister Obrony Narodowej może określić, w drodze rozporządzenia, okres trwania ćwiczeń wojskowych oraz ich rodzaj, termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych rodzajów ćwiczeń, sposób powoływania na te ćwiczenia, kategorie osób powoływanych na ćwiczenia uwzględniając ich wiek lub posiadane przez nich kwalifikacje albo uprawnienia, mając na uwadze cel wprowadzania ćwiczeń wojskowych oraz konieczność zapewnienia efektywnego ich odbywania.
4) Na ćwiczenia wojskowe nie powołuje się osób, które są wyłączone od obowiązku pełnienia służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny i:
1) prowadzą własną kampanię wyborczą w przypadku kandydowania do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Parlamentu Europejskiego lub organów samorządu terytorialnego – w czasie jej trwania;
2) zostały wybrane na posła, w tym do Parlamentu Europejskiego, albo senatora – w czasie trwania kadencji;
3) pełnią funkcję organów jednostek samorządu terytorialnego albo sprawują mandat radnego;
4) osób zajmujących kierownicze stanowiska w urzędach administracji rządowej;
5) zostały przeznaczone do odbycia służby zastępczej lub odbyły tę służbę.
Art. 273. Ćwiczenia wojskowe mogą być odbywane jako:
1) jednodniowe;
2) krótkotrwałe – trwające nieprzerwanie do 30 dni;
3) długotrwałe – trwające nieprzerwanie do 90 dni;
4) rotacyjne – trwające łącznie do 30 dni i odbywane z przerwami w określonych dniach w ciągu danego roku kalendarzowego.
Art. 274. Żołnierze PR odbywają ćwiczenia wojskowe w jednostkach wojskowych i związkach organizacyjnych albo jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych oraz w innych podmiotach wskazanych przez Ministra Obrony Narodowej.
Art. 275. Czas trwania ćwiczeń wojskowych w odniesieniu do żołnierza PR nie może przekraczać łącznie 90 dni w ciągu roku, przy czym żołnierz PR może odbywać ćwiczenia wojskowe trwające do 24 godzin nie więcej niż 3 razy w roku, a pozostałe ćwiczenia raz w roku.
Art. 276. Przepisu art. 275 nie stosuje się do działań związanych z udziałem w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, akcjami poszukiwawczymi oraz ratowania życia ludzkiego.
Art. 277. Duchowni, z wyjątkiem wybieranych na określoną kadencję, oraz członkowie zakonów mogą być powoływani do odbywania ćwiczeń wojskowych tylko w celu przeszkolenia do pełnienia funkcji kapelana wojskowego, za zgodą właściwego przełożonego kościelnego.
Wielokrotnie wspomina natomiast...
"[...] żołnierzu – należy przez to rozumieć osobę pełniącą czynną służbę wojskową, służbę w rezerwie aktywnej w dniach tej służby oraz osobę, która odbywa ćwiczenia wojskowe w ramach służby w rezerwie pasywnej..."
"Przydziałów mobilizacyjnych, o których mowa w ust. 1 dowódca jednostki wojskowej nie nadaje żołnierzom zasadowym oraz żołnierzom rezerwy pasywnej odbywającym ćwiczenia wojskowe, które nadawane są w innym trybie określonym w niniejszej ustawie."
"będąc żołnierzem rezerwy pasywnej nie zgłasza się w określonym terminie i miejscu na ćwiczenia wojskowe trwające do dwudziestu czterech godzin"
Ustawa jest aktualnie na etapie konsultacji społecznych. submitted by Medium_Nostril_Size to Polska [link] [comments]


2021.12.02 06:47 Hylpmei How do I obtain workers?

I have hired a vagrant and they only know how to fight and spin around on my horse. Can I make them mine or log? Is there another npc type?
submitted by Hylpmei to MythofEmpires [link] [comments]


2021.12.02 06:47 Millerking12 How nice would it be if you had the option to go directly into your office custom auto-garage without having to bank your vehicle into one of the garages first?

How nice would it be if you had the option to go directly into your office custom auto-garage without having to bank your vehicle into one of the garages first? submitted by Millerking12 to gtaonline [link] [comments]


2021.12.02 06:47 DrDoevil Writing certain sentences in ALL CAPS.

Title pretty much says it. I know in internet etiquette that all caps generally means shouting or screaming. But does the same apply for writing on paper? In particular for a feedback-response system?
I sometimes write certain phrases or words in a sentence in caps so it’s emphasized (keyword/key points). I mainly do this because my handwriting can be terrible at times (or I’m just lazy).
But I’ve been told that I’m being hostile by doing that… am I wrong for using capitalization like that? I feel that’s a very modern thing (I am a little old fashioned).
submitted by DrDoevil to Handwriting [link] [comments]


2021.12.02 06:47 dogrose123 Hello - is anybody out there? [19]

I’m sorry I don’t really know what to say.
I guess I’m just looking for someone to talk to over Reddit (or maybe email) - long-form or conversational. I don't mind any age, gender, etc.
Sometimes I imagine I’ll meet someone online who will really understand me and I, them. But I don’t know if I can even put into words who that person is or who I am, for that matter.
Sometimes I feel like I'm an alien from another planet - like I was sent to Earth by mistake. I want to sit somewhere and watch the world go by, but that's kind of boring, isn't it? Maybe though, somehow, I hope that someone will come by and sit down beside me and we can watch the world together. I think that sounds kind of nice.
I guess I should actually tell you something about myself, huh?
I like walking in the park and listening to music when it's raining; going to the library and drawing or writing or reading a classic; playing video games until I can hear the sound of the morning birds and my eyes hurt. I care about feminism. I'm in university, but sometimes I can't connect with my peers. They seem lovely, but I often feel like they're a million miles away.
I want to be kinder to people, swim at the beach more, learn to stand up for myself. I don't like buying things because I'd rather keep memories like objects in a little box I call my heart. One day, I'll find a dandelion, wish for a better day and it'll come true.
I don't know who you are, reading this right now, but I'm wondering if you can really hear me. I hope you can whoever you ever.
If you feel up to it - send me a message.
Thank you for reading my wishful nonsense.
submitted by dogrose123 to penpals [link] [comments]


2021.12.02 06:47 Competitive-Tear-714 Slowly starting to have more confidence in myself and becoming more & more comfortable!!

Slowly starting to have more confidence in myself and becoming more & more comfortable!! submitted by Competitive-Tear-714 to femboytransition [link] [comments]


2021.12.02 06:47 loweffortmum1996 Yesterday I told y’all about Brielle’s best friend/crush/roommate and said I’ll post some pics of her. So here ya go! Read the pics to know more about her and look at the smug face of Taco, the tiny dog they adopted, in the last picture!

Yesterday I told y’all about Brielle’s best friend/crush/roommate and said I’ll post some pics of her. So here ya go! Read the pics to know more about her and look at the smug face of Taco, the tiny dog they adopted, in the last picture! submitted by loweffortmum1996 to thesims [link] [comments]


2021.12.02 06:47 DeAnCfC2692_WORLDZ BATTLEFIELD

https://discord.gg/daYeTWCbK3
BATTLEFIELD LIVONIA
The one and only UK server of this type. 👍
Fancy another server to play like this instead of conquest!? Want to drive a car at 100kmh without lagging. Want to battle it out consistently with 3 other teams all fighting over the same thing!! You’ve come to the right place. This server has been deeply coded to prevent lag as much as possible with minimal ram consumption but has plenty of stuff to go round.
•Ps4/5 Milsim (UK) LIVONIA. •First Person •UNLIMITED STAMINA •4 teams/Headquarters everything laid out with a lot of work coding. •5 outposts(main one toxic with the best loot) other 4 have split nbc •Seperate radio frequency for all teams •checkpoints for a restock of items and batches of grenades •Fair travelling distance for all teams •No Zombies. •Easy rules. •Great admin team •Owner does his own coding so no waiting ages for improvements and is always open to idea. Join the discord and check it out.
Look forward to seeing you all on the battlefield 🥳
submitted by DeAnCfC2692_WORLDZ to dayzlfg [link] [comments]


2021.12.02 06:47 solar-cabin 2021 will be an all-time, record-breaking year for clean energy installations

2021 will be an all-time, record-breaking year for clean energy installations submitted by solar-cabin to Renewable [link] [comments]


2021.12.02 06:47 esmifradita Giving away a bunch of DIYs and recipes!

I've been tt-ing a ton lately and I ended up with a lot of DIY and recipe cards, so I'm giving them away to anyone who's interested. First come first serve, but you don't need to be available right now.

submitted by esmifradita to NoFeeAC [link] [comments]


2021.12.02 06:47 Away-Ad5654 🔥 Shiba Dragon 🐉 | Live at Pancakeswap📢 | Shiba Dragon next BSC Moonshot | Low Marketcap BSC Gem 💎 | Reflections | NFTs | PTE Games |

Unlike the rewards and rebase tokens we took the tried and tested old school approach with the Tokenomics. Reflection won’t kill the chart like rewards and once our NFTs and Play to earn Games launch there will be only green candles. Smart buybacks will be implemented to avoid dumps. Scheduled burns will decrease the supply and in return increase the value.
The Unique Game play will reward our holders with NFTs in the form of collectable items in the game. These NFTs have unique characteristics and value and will be tradeable on our NFT marketplace. It’s a combination of rewards and utility which will ensure steady price increase. We at Shiba Dragon made sure not to miss anything.
Our contract is bot proof and whale/dump proof at the same time. Our dedicated team of developers will create eye catching NFT characters. The game play itself will be interesting enough to keep the players engaged. First game has already been finalized and will be ready following the launch of Shiba Dragon. Afterwards the community will be given the opportunity to decide further launches from the list of provided Game options.
Here is the list of some Dragon Powers:
✅Coingecko Listed in 7Hrs
✅CMC Coming Soon
✅Shiba Dragon Reflections
✅Reasonable Taxes
✅Team KYC
✅Doxxed Audited Contract
✅Dessert Finance Approved
✅Verified Contract
✅Liquidity Locked for 1 Year
✅100% SAFU
✅Smart Buybacks
✅Auto Add to Liquidity
✅NFT Marketplace
✅Play to Earn Games
✅Scheduled Burn Events
✅Whale/Dump Proof
✅Bot Proof
TOKENOMICS
✅ 7% Redistributed To All Holders
✅ 1% Automatic Liquidity Pool Refill
✅ 2% Marketing
Join Us Now:
BUY HERE : https://pancakeswap.finance/swap?outputCurrency=0x23b5fe46bc8789cc9fa7251254fe24ac5a165fe6
Contract: 0x23b5fe46bc8789cc9fa7251254fe24ac5a165fe6
Renounced Ownership: https://bscscan.com/token/0x23b5fe46bc8789cc9fa7251254fe24ac5a165fe6#readContract
LP LOCKED: https://deeplock.io/lock/0x9508e084295fdfd26F4d0AD4a275159053F4E852
submitted by Away-Ad5654 to ico [link] [comments]


2021.12.02 06:47 sopalidisajnaco 🌳 TreedomCoins | Saving the earth | Fair Launched | 1000x GEM🔥 | Doxxed Team | AMA Tomorrow | Community token | 📺 Paid marketing and influencers | 🔒 Liquidity Locked for 10 years

Did you miss $SMOON or $STRAYINU. No worries because $TREEDOM will be the next big moonshot token! Our experienced team knows how to run the marketing and branding for tokens. Due to previous successful tokens ofcourse.
Next to the marketing, we strive to build a close and solid community on Telegram. Community is the foundation to grow! To keep communinty together, we will reward holders 2% of every transaction. So invest, hold and grow together! Join our Telegram group: https://t.me/treedomcoins
To build trust in our community, we locked the liquidity for 10 years and automatically feed the liquidity with 3% of every transaction. There will be always liquidity to stable the price to make it a low risk investment.
After all, we are a charity token. For every transaction we count 3% fee for saving the forest around the world.
​💬 JOIN THE TELEGRAM GROUP NOW: https://t.me/treedomcoins
Buy link: https://pancakeswap.finance/swap?outputCurrency=0x570eb152C93D2F49E683bE5F435d63187886182E
Already listed on:
https://coinmooner.com/coin/7482
https://coindiscovery.app/coin/treedomcoins
https://www.freshcoins.io/coins/treedomcoins
https://www.rugfreecoins.com/details/5731
Tokenomics:
❤️ To charity: 3%
🤖 Automatic liquidity: 3%
🔥 Initial burn: 10%
📺 Marketing: 2%
🏆 Holder reward: 2%
💰 Max supply:100,000,000,000
🔒 Locked Liquidity: 80%
Links:
Buy link: https://pancakeswap.finance/swap?outputCurrency=0x570eb152C93D2F49E683bE5F435d63187886182E
💬 Telegram: https://t.me/treedomcoins
📃Contract: 0x570eb152C93D2F49E683bE5F435d63187886182E
🌐 Website: https://www.treedomcoins.com
submitted by sopalidisajnaco to MoonShotsCrypto [link] [comments]


2021.12.02 06:47 27vijaycrypto 📢The wait is over! It's time to reveal #EPNS this week's #ROCKSTAR! 🎸 Please meet this week's Rockstar @onbyt_crypto !!🎉🎊 Congratulations Onbyt 🥳🏆 . . . Here's your brand new NFT, which ofcourse comes with the 2400 $PUSH tokens! ⤵️ https://t.co/zEJ87ujMsT #cryptocurrency

📢The wait is over! It's time to reveal #EPNS this week's #ROCKSTAR! 🎸 Please meet this week's Rockstar @onbyt_crypto !!🎉🎊 Congratulations Onbyt 🥳🏆 . . . Here's your brand new NFT, which ofcourse comes with the 2400 $PUSH tokens! ⤵️ https://t.co/zEJ87ujMsT #cryptocurrency submitted by 27vijaycrypto to epnsproject [link] [comments]


2021.12.02 06:47 Lucky-Persimmon-4373 You know what's the most pathetic rebuttal that's given by Pitbull Owners when talked about Pitbulls being dangerous to children? They share pictures of their mutts "cuddling" with kids (the dog's body language says otherwise). The mutts below were adorable too, before their nanny mode turned on!

You know what's the most pathetic rebuttal that's given by Pitbull Owners when talked about Pitbulls being dangerous to children? They share pictures of their mutts submitted by Lucky-Persimmon-4373 to pitbullhate [link] [comments]


2021.12.02 06:47 GiselleShin Art by Nouns 3D artist, a community-driven derivative of NounsWtf. It's sushi time!

Art by Nouns 3D artist, a community-driven derivative of NounsWtf. It's sushi time! submitted by GiselleShin to CryptoArt [link] [comments]


2021.12.02 06:47 HydreugSchmiouls 🐶 SuperShibaSmurfs 🐶 | Fair Launched | MC Just 1K+ | Liquidity Locked

🐶 Welcome to SuperShibaSmurfs 🐶
SuperShibaSmurfs is a memes community driven token, Reward is auto distributed every sell, and can be claimed manually from our dashboard as well
🚀 SuperShibaSmurfs Take You To The Moon 🚀
⌚️ Fair Launched on BSC
⭐️ Contract Address : 0x12D1C6a3514D8BddED6419C21149d885F1508Cc2
💸 Pancakeswap: https://pancakeswap.finance/swap?outputCurrency=0x12D1C6a3514D8BddED6419C21149d885F1508Cc2
🔓 Liquidity Locked: https://deeplock.io/lock/0xacd55B52f7eC2890841c2CC6AE586f806F9bb711
🔓 Ownership Renounced: https://bscscan.com/token/0x12D1C6a3514D8BddED6419C21149d885F1508Cc2
Supply Allocation
✨ Supply 1,000,000,000
🔓 100% Locked as LP
Taxes 10-12% Slippage 10-15%
🤑 6% Liquidity
🏦 1-2 % Reward pool
💰 3-4% Marketing
Max amount of coins per holder -> 5 %
/
“If you had one shot, or one opportunity, to seize everything you’ve ever wanted. Would you capture it? Or just let it slip?”
FAIR LAUNCH IS SOON 🔥
✅ Huge marketing plans 🤩
✅ Twitter, Reddit, Poocoin ads are coming 😋😋😋
✅ 6% liquidity
✅ 3-4% marketing
✅ 1-2 % reward pool
we are a dev team that is always active, our goal is to create a solid community with lots of rewards, we will take us as far as possible
submitted by HydreugSchmiouls to AllCryptoBets [link] [comments]


2021.12.02 06:47 xXIHaveSeveralSTDSXx Can the bot kindly shut itself off and do the world and itself a favor?

Can the bot kindly shut itself off and do the world and itself a favor? submitted by xXIHaveSeveralSTDSXx to teenagers [link] [comments]


2021.12.02 06:47 dankpeepee128 Gonna be installing my first body kit, a cliqtune e36 kit, any tips and information?

submitted by dankpeepee128 to carmodification [link] [comments]


2021.12.02 06:47 lucocoabeansboi it's so hard not to invalidate myself

TW: idk if it counts as SA specifically but said experience happened when I was a minor and I explain what happened. I tried to keep it vague as but pls stay safe
Here again I feel so bad ranting all the time jfc. But I have been talking to a therapist and they said it doesn't matter if what happened to me never got physical bc it's obviously affected me negatively, like how people react differently to traumatic situations. And I know that logically but it's so so hard to feel that way.
For context, my sister and I were exposed to rape porn games and the like at a very young age and she'd try to get me to act out very specific sexual acts w/ her that kids like. Should not know abt. and it never happened, bc I'd always freak out and feel scared/disgusted. And she did listen but this happened over and over.
So I hope that shows why yeah I'd be upset but why I'm obviously not comfortable saying it's SA specifically? I feel like I'm invading places for actual SA survivors and I'm making a big deal out of nothing even tho I know logically if I'm even here and it's been a constant topic in therapy that it must be at least kind of bad. But I've heard so much worse stories, especially and unfortunately from people I'm close to. And it makes me feel so guilty for having such an issue, like I'm insulting them by being affected by something so arguably stupid in comparison.
Sorry this rant is a mess or doesn't belong here bc it's not SA I will take it down if asked!! Just yeah idk maybe it's bc it's like 3am and I'm thinking too much. If anyone read this far ty
submitted by lucocoabeansboi to sexualassault [link] [comments]


2021.12.02 06:47 Hervey_Copeland The mysterious case of the evil Santa

After several months of serious contemplation and many a sleepless night, I have finally decided to break my silence and tell my story. And it only seems fitting that I do so now, in the lead up to the holiday season. After all what I’m about to tell you took place almost a year ago to the day. I’d also like to add that you are the first one I turn to. No one else knows the full extent of my story, not even my wife. But it's eating me up inside, and I need to get it off my chest, so here goes;
Last year my parents invited my family and I to spend Christmas with them at their place in Montana. It was an invitation that I was more than happy to accept. I couldn’t wait to get out of the city for a week or two. So, on the nineteenth of December my wife and I, plus the kids set off from Seattle in high spirits in our Volvo x90, the middleclass version of the Ford F-150.
When we arrived at my parent’s a day later, we immediately got into the slower pace of life of the countryside and savored the calming effects of the crystal clean mountain air on the little block of land where I had spent my childhood years. And as is often the case when you're having a good time, surrounded by people you care about, the days just seemed to fly away. And before we knew it, Christmas Day was there. I awoke early in the morning to a fresh snowfall and the sun shining down from a cloudless sky, and I instantly knew that it was going to be a good day.
After breakfast my dad took me aside and asked me if I could drop off his old Santa Claus costume at his neighbor's house a few miles down the road. The neighbor, Dave had agreed to come to my parent’s place and play Santa this year. Dad, being the enthusiastic grandpa that he is, wanted to surprise the grandchildren with a visit from Father Christmas and give them a memory they could cherish for the rest of their lives.
So of course, I said yes. And to be honest I was happy to get out of the house and not having to be bossed around by my mother and sisters for an hour or two. They were all running around like headless chickens trying to get everything organized for the evening.
So, I jumped into my dad's pickup truck and started making my way down the icy road snaking its way into the valley, and for the next twenty minutes there were just trees, mountains, and snow as far as the eye could see. I should probably mention that the nearest town is forty miles away and that civilization in this neck of the woods consists of two houses, my parents’, and Dave's
When I got there, I found Dave in the front yard, busy cutting down trees. He's my dad's age, fit as a fiddle and enjoys the work that goes into maintaining a big property in the middle of the forest. He gave me a big grin when he saw me, and as I went over to say hello he extended a massive paw and gave me the firmest handshake I've ever had. Then we did what most people living in isolated places do when they get visitors, we sipped on cups of coffee and talked about anything and everything.
After half an hour I finally got the costume out from the back of the truck and put it on the front porch. I also made sure that I did the right thing and invited Dave to come and join us after he'd finished playing Santa Claus. However, he politely turned down the offer and told me he would be heading over to a friend's house in town later that evening. And as I jumped back in the truck, he promised to be there at around five. I stuck my arm out the window and waved goodbye, and before I reached the end of the driveway, I once again heard the high-pitched sound of a chainsaw digging into a pine tree.
Then five o'clock came around, and Dave knocked on the door dressed up as Santa Claus. And he truly looked the part. He was dressed in red and had put on a big white wig and a fake beard that covered most of his face. The look on the kids’ faces was priceless. There was absolutely no doubt in their mind that the guy standing before them was the real deal.
The show went on for a good fifteen minutes, and after all the presents had been handed out and all the questions that the kids had for Santa had been answered, Dave announced in a deep rumbling voice that it was time for him to head off back to the north pole. And as he was walking down the driveway, all the kids were glued to the window waving goodbye.
We spend three more days at my parent’s house, before we started on the return trip to Seattle. But before we left, I managed to convince my parents to come spend the next Christmas at our house in the city. In a way I was sad to leave, but I was also happy to head back home. The stay had made me realize that although I liked to get out of the city every now and then, the city was where I belonged. I could never settle down in a place like this.
The next time I heard from my parents was on New Year's Eve when I received a phone call from dad. I could tell straight away that he was upset. His voice was shaking, and he sounded like he was out of breath, and I immediately feared that something had happened to mom. I cursed silently and wished that they didn't have to live in such an isolated location. But it turned out that I was mistaken. There was nothing wrong with mom. And after having reassured myself of the fact, dad got straight to the point and told me that Dave was dead. Then he went on to describe what had happened and I felt my unease grow.
According to dad, Dave had been hit by a tall pine tree he’d been cutting down on his property. The sudden impact had killed him instantly. The police investigating the accident suspected that he must have tripped and not been able to get out of the way in time. I was absolutely stunned, but at the same time relieved that my parents were ok.
Then there was a long silence and all I could hear was my dad breathing heavily into the phone. And just as I was about to speak to break the awkward silence, my dad's voice came back over the ether again.
“Michael,” he said. “The coroner is adamant that the time of death was one o’clock in the afternoon on Christmas Day.”
Then the silence returned, and when I finally spoke, I blurted out that it could not possibly be the case, given that Dave was handing out presents to our kids later that evening. But dad just ignored my comment, and instead began to fill me in on the details. He told me that when Dave didn't show up at his friend's place later that evening, his friend had gotten worried and driven out to Dave’s house to find out what was going on. And when he got there shortly after seven, he had found Dave lying motionless on the ground with a tree on top of him.
His friend had immediately called the police, who had showed up less than an hour later and started gathering evidence. And this is where things started to get really creepy, because the bag containing the Santa outfit had not been touched. It was sitting in the same spot where I had left it when I dropped it off earlier that day, on the front porch.
The police had also determined that Dave's pickup truck had not been used for the last twenty-four hours. The engine was just as cold as old Dave lying under that big tree. It was the only vehicle he owned.
There was another long pause, and then all of a sudden I heard the words ‘Ho-Ho-Ho’ being repeated over and over in the background, and then my dad began to scream. This was followed by loud commotion and then the connection was abruptly cut and the only thing I could hear was the pulse hammering away inside my head.
At this point I was panicking. My head was filled with sinister thoughts about what might have happened, and I tried to call them back half a dozen times. But every time I dialed the number the line was busy. So, in the end I ended up contacting the local police. And when they finally reached my parents property an hour later, they found mom and dad crushed to death inside dad's pickup truck. A tall pine tree had fallen on top of the car, killing them instantly.
The police at the scene didn’t find any signs indicating that a home invasion or robbery had taken place. Everything seemed normal, apart from the fallen tree. The only unusual thing that was included in their final report was the black bag they had found in the back of the pickup truck, containing an old Santa Claus costume.
Needless to say, no one is going to dress up as Santa at our place this Christmas. Heaven knows what could happen if the old fella came knocking on our door.
submitted by Hervey_Copeland to nosleep [link] [comments]


2021.12.02 06:47 Danonino102938 ME LEVANTE RE DURO

HOMORI ES UNA MIERDA, PREFIERO EL FRI FAIRE
CHUMATSU ES EL PEHOR ANIME EXISTENTE JUEGEN GACHA LAIF
PD: SI TU PASAS, YO ALMENDRAS
submitted by Danonino102938 to cerebruto [link] [comments]


2021.12.02 06:47 mr_world_thin People who think the AR-15 is an assault rifle are fucking stupid.

submitted by mr_world_thin to popularopinion [link] [comments]


2021.12.02 06:47 mac_128 So, how are you planning to get through this week?

submitted by mac_128 to AskReddit [link] [comments]


http://m-cut.ru